Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Новини / Обяви / Информация  
 

Дата на публикацията 08.05.2017г.

Протокол от заседание на 05.06.2017 на изпитната комисия.

 


 

 Дата на публикацията 17.05.2017г.

Протокол от заседание на Комисията за допускане на кандидатите за участие в конкурс за заемане на длъжността " съдебен деловодител"

 


  Дата на публикация: 12.04.2017г.

 

  

О Б Я В А

 РАЙОНЕН СЪД гр. РАЗГРАД  обявява конкурс за заемане на длъжността “ съдебен деловодител”  в Районен съд гр. Разград по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

 Кратко описание на длъжността: подрежда, номерира и докладва постъпилите документи; извършва вписвания в съответните деловодни книги; изготвя списък на призованите лица за първото съдебно заседание; подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото; вписва данни по делата, отразява в електронната папка съответния статус и местоположение на делата, подготвя и изпраща делата с постъпили жалби; подготвя делата за архив;  извършва и други дейности, указани в Правилника и възложени му от административния ръководител на съда или съдебния администратор.

 Минимален размер на основната заплата – 566.00лв., минимален ранг за длъжността – V –ти ранг- 25.00 лв..

 Първоначалният трудов договор се сключва със срок на изпитване  в полза на работодателя. 

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикация на обявата за конкурса във в-к “ Гледища ”  – 12.04.2017 г.

 Всички съобщения във връзка с конкурса -минимални и специфични изисквания към кандидатите  за заемане на  длъжността - “ съдебен деловодител”, етапите на провеждане на конкурса, начин на провеждане на конкурса, оценяване на кандидатите, необходими документи за участие в конкурса, срок и място на подаване на документите ще се обявят на интернет – страницата на съда:

http: /razgradrs.court-bg.org/  и на информационното     табло     в сградата  на Районен съд – Разград, пл. Независимост” № 1, етаж 1 / до съдебна зала № 1/.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС(PDF)

    ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ(DOC)

    ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 131 ОТ ПАС(DOC)

    ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.107А ОТ КТ(DOC) 

    ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКA(DOC) 


 

Протокол от 11.04 2016 на изпитната комисия.(PDF)

Протокол от 23.03 2016 на изпитната комисия.(PDF)

     О Б Я В А

 РАЙОНЕН СЪД гр. РАЗГРАД  обявява конкурс за заемане на длъжността “ съдебен секретар”  в Районен съд гр. Разград по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.
Кратко описание на длъжността: съставя протоколи за откритите съдебни заседания; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата ; подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията и номерира страниците; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания; съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски;  вписва на компютър необходимите данни в автоматизираната деловодна програма; извършва и други дейности, указани в правилника и възложени му от административния ръководител на съда или съдебния администратор.
     Минимален размер на основната заплата – 539.00лв. минимален ранг за длъжността – V –ти ранг- 25.00 лв..
     Първоначалният трудов договор се сключва със срок на изпитване  в полза на работодателя .
      Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, считано от датата на публикация на обявата за конкурса във в-к “ Екип 7”.
      Всички съобщения във връзка с конкурса -минимални и специфични изисквания към кандидатите  за заемане на  длъжността “ съдебен секретар”, етапите на провеждане на конкурса, начин на провеждане на конкурса, оценяване на кандидатите, необходими документи за участие в конкурса, срок и място на подаване на документите ще се обявят на интернет – страницата на съда   http: /razgradrs.court-bg.org/  и на информационното     табло     в сградата  на Районен съд – Разград, пл. Независимост” № 1, етаж 1 / до съдебна зала № 1/.

Дата на публикация: 19.02.2016г.                                         

 

                   ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС(PDF)

                         ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ(DOC)

                   ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 136 ОТ ПАС(DOC)

                   ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.107А ОТ КТ(DOC) 

                   ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА(PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

Анкета-проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите, потребители на съдебни услуги  и сред граждани, които не са имали пряк досег със съдебната система - (инфо - 07.08.2014) 

 Електронни свидетелства за съдимост - (инфо - 17.04.2013) 


 

 Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

 


  Районният съд в Разград – почти отличник според оценката на граждански наблюдатели

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=641081

 


  Заповед 314 /21.12.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма свободни позиции за работа

 


 

 РАЙОНЕН СЪД – гр. РАЗГРАД                                                                                

    От 01.07.2006г. в Районен съд – гр.Разград  се използва софтуерен продукт за случайно разпределение на делата LawChoice. Той е въведен по чл.26 ал.1 пар.1 от допълнителните разпоредби на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните и апелативните съдилища в страната.
    Иновацията е в изпълнение на решение на ВСС по протокол №27/07.06.06г. и с нея се цели постигане на по-голяма прозрачност в работата на институцията.
   Програмата  се използва на един компютър. Делата се разпределят типово по категории, с приблизително еднаква прогноза на трудност, при което се получава изравняване на професионалното натоварване при разпределението.
    В процеса на работа всички магистрати започват с еднаква натовареност, но ако се въведе нов се отбелязва приблизително средната натовареност на останалите докладчици, за да не се налага да достига другите.
    Районният съд е разделен на специализирани отделения - гражданско и наказателно. Делата се разпределят във всяко едно от тях по съответния им характер и обем. Разделени са на три  категории по трудност.

   Всички действия по програмата, се записват в нейния архив и по този начин може да се извърши справка за настоящата или други  календарни години.

   Програма дава възможност да се направят статистически данни, за целия период на използването и.


 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР