Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    График на заседания  
 График на заседания

*  Забележка: Възможно е отлагане / пренасочване на дела за по късна дата. 

 Легенда:

НОХД  -  наказателно общ характер дело

АНД     -  административно наказателно дело

НЧХД  -  наказателно частен характер дело

ЧНД    -  частно наказателно дело                                                                   

 

 

 

 

                                                                               ПРОДЪЛЖИ

 

 Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР