Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Районен съд    Служби  
 Служби

Служби Районен съд - Разград
 
Работно време: от 08:30ч. до 17:00ч.
 
за граждани:      от 09:00 до 17:00ч.

 
Съдебно-изпълнителна служба ет. III  62 67 06
Наказателно деловодство Стая 103  62 94 52
Съдебни секретари Стая 107  62 00 76
Съдебни секретари Стая 102  62 00 67
Гражданско деловодство Стая 106  66 29 78
Архив Стая 106  66 29 78
Служба вписвания Стая 108  66 29 79
Бюро - съдимост Стая 111  66 29 80
Регистратура и касиер Стая 111  66 29 80
Гл. счетоводител Стая 113  66 26 33
Съдебен администратор Стая 123  62 43 39
Системен администратор Стая 102  62 00 67
Факс    64 22 65

 


                                                            Съдебно изпълнение

 
Държавен съдебен изпълнител -   тел. 084/ 62 34 68
Канцелария СИС       -   тел. 084/ 62 67 06


Банкова Информация

“Уникредит Булбанк” АД гр.Разград

BIC - UNCRBGSF

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 
 
BG03UNCR75273311656237
 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЧАСТ ПЕТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
ДЯЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава тридесет и пета
XXXV. Започване, спиране и прекратяване на изпълнението
Чл. 323. (Доп.- Изв., бр. 90 от 1961 г.; изм. на ал. 1, ДВ, бр. 124/97 г.) държавният или частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Чл. 324. (Изм. на ал. 1 - ДВ, бр. 124/97 г.) Молбите за изпълнение се подават на държавния или частния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;
г) (нова - Изв., бр. 90 от 1961 г.; изм. - ДВ, бр.1 от 1963 г.) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.
(Ал. 2 изм. - ДВ, бр. 124/97 г.) Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.
(3) (Нова, ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.
 


Служба по вписванията
 
 Телефон 084/ 66 29 79
 
 
В Службата по вписванията се извършва вписване на всички актове, с които се признава или прехвърля право на собственост върху недвижими имоти в съдебния район на Районен съд - Разград. Регистрите на службата са публични и всеки заинтересован може да направи устна справка или да поиска писмена относно определен недвижим имот и собствеността върху него.
Вписват се всички имоти, възбрани, искови молби и други тежести върху недвижимите имоти, наложени по установения от закона ред.
В службата се съхраняват всички оригинали от вписаните в нейните регистри нотариални актове и други документи за собственост, издават се заверени преписи от тях на правоимащите собственици.
 

Национална Агенция по вписваниятаРазград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР