Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Съдии
Служби
Структура
Съдебни заседатели
Съдебен район
График на заседания
Справка съдебни актове
Новини / Обяви / Информация
Банкови сметки
Правила за поведение
Контакти
Образци и документи
Доклад за дейността
Кутия за предложения и оплаквания
Декларации по ЗПРКИ - служители
ДСИ - Банкови сметки
Вътрешни правила
Информация по ЗДОИ
Ден на отворените врати
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 Наблюдение на съда    Резултати от анкетата  
 

ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ
   
 

   Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
 
а) Делата се разглеждат в разумен срок  
      (0%)
б) Разглеждането на едно дела отнема прекалено много време  
      (0%)
в) Не мога да преценя  
      (0%)

   Според Вас, делата отлагат ли се често?
 
а) Отлагат се толкова, колкото е необходимо  
      (0%)
б) Отлагат се прекалено често  
      (0%)
в) Не мога да преценя  
      (0%)

   Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
 
а) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело  
      (0%)
б) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице  
      (0%)
в) Искания за представяне на нови доказателства  
      (0%)
г) Не явяване на свидетелите  
      (0%)
д) Неправилно призоваване на страните по делото  
      (0%)
е) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  
      (0%)
ж) Неявяване на страните  
      (0%)
з) Не мога да преценя  
      (0%)

   Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
 
а) Служителите в съда  
      (0%)
б) Вещите лица  
      (0%)
в) Другата страна  
      (0%)
г) Свидетели  
      (0%)
д) Адвокати  
      (0%)
е) Съд  
      (0%)
ж) Друго  
      (0%)

   Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
 
а) 3 месеца  
      (0%)
б) 2 месеца  
      (0%)
в) 1 месец  
      (0%)
г) 2 седмици  
      (0%)
д) повече  
      (0%)

Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 624 339, факс (084) 642 265  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР